Smlouva o koupi osobního motorového vozidla

Smluvní strany:
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Rodné číslo:
Číslo Občanského průkazu:
jako "PRODÁVAJÍCÍ" a
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Rodné číslo:
Číslo Občanského průkazu:
jako "KUPUJÍCÍ" uzavírají na základě vzájemné shody tuto kupní smlouvu

I.
Předmět koupě

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného osobního motorového vozidla:

Vozidlo (značka / model):
Registrační značka (SPZ):
Číslo Technického průkazu:
Rok výroby:
Počet najetých kilometrů:
Výrobní číslo vozu (VIN):
STK do:
Stav vozu, popis závad:
 
 
 
 

II.
Kupní cena

 1. Prodávající prodává Kupujícímu předmět koupě specifikovaný v čl. I. za dohodnutou cenu ........................ Kč, slovy ..........................................................
 2. Kupní cena bude zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy. Podpis této smlouvy Prodávajícím je zároveň potvrzením o převzetí výše uvedené částky.

III.
Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního motorového vozidla a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránily.
 2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na vozidle (mimo uvedených v čl. I.), a ani žádné nezamlčel.
 3. Prodávající předá Kupujícímu spolu s osobním automobilem Osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý techničák), aby mohl Kupující vozidlo užívat do doby, než na něho bude přepsáno.
 4. Prodávající se zavazuje k odhlášení automobilu na příslušném Dopravním inspektorátu s uvedením nového majitele nejpozději do .....................
 5. Prodávající prohlašuje, že neprodleně a bez zbytečných odkladů po odhlášení automobilu na příslušném Dopravním inspektorátu, nejpozději však do ..................... zašle jako cenné psaní na adresu kupujícího Technický průkaz.

IV.
Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu (viz čl. II. 1).
 2. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s technickým stavem vozidla a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou uvedenyv čl.I.
 3. Kupující bere na vědomí, že změnou majitele vozidla zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen vozidlo pojistit.
 4. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

V.
Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
 2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
 3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
 4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
 5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu uvedeného v čl. III. 4) a v případě že neodešle výše zmíněné dokumenty na adresu Kupujícího je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu .............. Kč za každý den prodlení.V .................................... dne ......................................................................
podpis kupujícího
.............................................
podpis prodávajícího