.
vin
vin dekodér
+
vlož inzerát

přihlásit se

nápověda

Podmínky používání služby

Tento dokument obsahuje podmínky a pravidla používání služeb nabízených tímto webem.

Základní pravidla

  • Služby na Serveru jsou Návštěvníkům i Uživatelům poskytovány zcela zdarma.
  • Při registraci musí Uživatel souhlasit se všemi níže uvedenými podmínkami.
  • Provozovatel má právo odstranit závadná Data ze Serveru.

Použité pojmy

  • Server: veškerý obsah a služby provozované na doméně KupKaru.cz
  • Provozovatel: majitel nebo správce webu KupKaru.cz
  • Data: veškeré datové informace (texty, obrázky atd.), který uživatel předá na Server
  • Uživatel: registrovaný návštěvník Serveru (možnost vkládat Data)
  • Návštěvník: Uživatel nebo neregistrovaný návštěvník Serveru

Provozovatel umožňuje prostřednictvím Serveru vkládat Uživatelům na internet textové nebo obrazové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tato Data dále zpracovávat, zobrazovat je, dále je distribuovat nebo s nimi jinak nakládat.

Uživatelem Serveru je každý návštěvník, který provedl registraci a služby Serveru používá přihlášený pod touto registrací. Součástí registrace je i souhlas s těmito podmínkam.

Uživatel může vkládat na server jen taková Data, která nejsou v rozporu s platnými právními předpisy, Uživatel je držitelem autorských práv pro Data, má svolení autora k jejich užití nebo se jedná o Data volně šiřitelná.

Uživatel bere na vědomí, že u Dat jím vložených na Server, která budou veřejně dostupná, nemůže provozovatel ručit za jejich případné zneužití třetí stranou. Z tohoto důvodu Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik plynoucích z neoprávněných zásahů třetích stran.

Soužástí registrace Uživatele je ověření platnosti vložené e-mailové adresy. Součástí ověření je prokázání Uživatele, že má k této e-mailové schránce přístup.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů na adresu, kterou uvedl při registraci a která byla jím ověřena jako platná. Odesílatelem těchto e-mailů je Provozovatel, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Takovéto e-maily nejsou z pohledu zákona považovány za nevyžádaná obchodní sdělení. Nesouhlas se zasíláním takových e-mailů (informační či reklamní) může Uživatel vyslovit odpovědí na každý takový e-mail, kde Uživatel uvede svou žádost. Uživatel bere na vědomí, že pokud odmítne zasílání informačních e-mailů, pozbývá jeho registrace platnosti, neboť Server nemůže plnit svou primární funkci.

Návštěvník není oprávněn dále distribuovat, prodávat, reprodukovat nebo licencovat jakákoliv Data nebo i jiné služby pocházející ze Serveru. Návštěvník se nesmí pokoušet získat Data, která nejsou veřejně zpřístupněna. Dále nesmí Návštěvník využívat služeb Serveru takovým způsobem, který by mohl zhoršit nebo zněmožnit běh Serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo shromažďovat informace o činnosti Návštěvníka na Serveru. Především proto aby, mohl vyhovět případným žádostem orgánů státní správy.

Provozovatel je oprávněn sledovat a vyhodnocovat anonymně údaje především pro statistické účely. Takovéto informace však nikdy nenaruší soukromí Uživatele.

Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje vedené o Uživateli, pokud je to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci správních či soudních řízení s Provozovatelem.

Provozovatel prohlašuje, že správě Serveru a jeho zabezpečení věnuje maximální úsilí tak, aby minimalizoval případná rizika, která by mohla vzniknout Uživatelům.

Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů ani Návštěvníků ani za způsob, jakým Server používají. Správce nenese odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru třetí stranou.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které vzniknou třetí straně (přímo či nepřímo) v důsledku užívání služeb Serveru. Stejně tak nenese odpovědnost za škody, který vzniknou nemožností užívat Server.

Provozovatel je oprávněn Server upravovat, inovovat případně i odstavit a to bez souhlasu Uživatelů.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit tyto podmínky. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem jejich zveřejnění. Je v zájmu Návštěvníka, aby tyto změny průběžně sledoval. Pokud bude Návštěvník či Uživatel používat Server po změně podmínek, má se za to, že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

Pokud Provozovatel usoudí, že Uživatel či Návštěvník porušil tyto podmínky, nebo jakkoliv jinak poškozuje zájmy Serveru či ostatních Uživatelů či návštěvníků, může být zamezeno další užívání Serveru (např. zamezení přístupu, odstranění Dat ze Serveru atd.). Návštěvníkovi tímto nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody (všetně případných předplacených služeb).

Provozovatelem Serveru je Mgr. David Stach, Českomoravská 806/3, 190 00, Praha 9, IČO: 76365867

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním.

Datum poslední změny: 20.10.2014

+ vložit inzerát